Tours List

27,888Baht

5วัน3คืน

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์เซเลบริตี้ กำหนดการเดินทางเดือนธันวาคม60 – มีนาคม 61 โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์(XJ) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมเทศกาลแสงสีณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมวปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 22.30น.       พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน วันที่สอง  […]
14,888Baht

4วัน3คืน

PARADISE IN BALI 4D3N วันแรก         กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน 03.00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ชั้น 3ประตู 7เคาน์เตอร์8สายการบินTHAI LION AIRโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 05.50 น.      นำท่านเหินฟ้าสู่เกาะบาหลีประเทศประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบินSL258 11.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไรหรือในอีกชื่อ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย (บาหลี เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นั้นเดินทางชม สวนพระวิษณุที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ […]
8,555Baht

3วัน2คืน

CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียดโปรแกรม วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง   07.30 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 10.00 น.            Qออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ SL180 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 11.45 น.            Qถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เที่ยง                 […]
15,999Baht

3วัน2คืน

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน   เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณTHE PARISIAN MACAO นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง   พิเศษ1. เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน  บินเช้า กลับดึก พิเศษ2. พักฮ่องกง  2 คืนไม่เหนื่อย วันแรก     กรุงเทพฯ – มาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน–เวเนเชี่ยน –ฮ่องกง 04.00 น  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 […]